Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ekologie

další služby:


Bezpečnost práce (dále jen BOZP)

Veškeré činnosti provádí osoba odborně způsobilá v následujícím rozsahu:

 1. monitoring legislativy v oblasti BOZP a aplikace relevantních pravidel do vnitřních předpisů a metodiky činností objednatele
 2. poradenská a konzultační činnost v oblasti BOZP
 3. zastupování objednatele a spolupráce s orgány státní správy při kontrolách
 4. zpracovávání základní dokumentace BOZP
 5. zpracování a aktualizace Prevence rizik
 6. zpracování a aktualizace Kategorizace prací
 7. spolupráce při šetření pracovních úrazů, konzultace při vyplňování Záznamů o úrazu
 8. vedení evidence úrazovosti a její rozbory
 9. provádění pravidelných prohlídek pracovišť objednatele
 10. realizace vstupního školení pro nové zaměstnance objednatele, periodická školení pro stávající zaměstnance objednatele a školení vedoucích zaměstnanců objednatele
 11. řízení, koordinace a kontrola oblasti požární ochrany a oblasti ekologie

Požární ochrana (dále jen PO)

Veškeré činnosti provádí osoba odborně způsobilá v následujícím rozsahu:

 1. monitoring legislativy v oblasti PO a aplikace relevantních pravidel do vnitřních předpisů a metodiky činností objednatele
 2. poradenská a konzultační činnost v oblasti PO
 3. zastupování objednatele a spolupráce s orgány státní správy při kontrolách
 4. zpracování základní dokumentace PO (požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, řád ohlašovny požáru, atd.), dokumentace zdolávání požáru, organizační směrnice a tematické plány školení a časové rozvrhy školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance a odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 5. provádění preventivních prohlídek a komplexních prověrek pracovišť objednatele
 6. zprostředkování provedení revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení PO
 7. realizace vstupního školení PO pro nové zaměstnance objednatele, periodická školení pro stávající zaměstnance objednatele a školení vedoucích zaměstnanců objednatele

Ekologie

Veškeré činnosti provádí osoba odborně způsobilá v následujícím rozsahu:

 1. monitoring legislativy v oblasti ekologie a aplikace relevantních pravidel do vnitřních předpisů a metodiky činností objednatele
 2. poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie
 3. zastupování objednatele před orgány státní správy
 4. komplexní řízení a kontrola oblasti odpadového hospodářství dle obecně platných předpisů
  • průběžná evidence odpadů za příslušný kalendářní rok
  • zpracování Ročního výkazu o odpadech a zaslání příslušnému orgánu státní správy
  • zpracování dat a komunikace s ČSÚ
  • kontrolování dodržování zásad odpadového hospodářství
  • spolupráce při uzavírání smluv na odvoz komunálních, ostatních a nebezpečných odpadů
 5. provádění komplexních prověrek pracovišť objednatele z hlediska ekologie

Kontakt:

Ing. Kateřina Svobodová
vedoucí úseku správy majetku
mobil: 724 803 032
e-mail: katerina.svobodova@ppsm.cz