Objednací obchodní podmínky společnosti Pražská plynárenská správa majetku, a. s.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Těmito podmínkami se řídí právní vztah, který vznikl mezi spol. Pražská plynárenská správa majetku, a.s., jako objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen „PPSM“ nebo „objednatel“) a dodavatelem zboží, prací či služeb (dále jen „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán. Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále jen „dodávka“) je vymezen v objednávce.
 2. V případě, že objednávka byla vystavena na základě účinné smlouvy (např. rámcové) platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním podmínek přednost.
 3. V případě, že vedle těchto podmínek platí rovněž obchodní podmínky dodavatele, pak v případě rozporu mezi nimi a těmito podmínkami mají přednost tyto podmínky.

II. Vznik smluvního vztahu (smlouvy) mezi objednatelem a dodavatelem

 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká vystavením písemné objednávky objednatelem (dále jen „objednávka“) a písemným přijetím objednávky dodavatelem bez jakékoliv odchylky (dále jen „potvrzení objednávky“). Za písemnou formu potvrzení se v tomto případě považuje též přijetí objednávky e-mailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu. Lhůta pro potvrzení objednávky ze strany dodavatele jsou 3 pracovní dny od doručení. Potvrzení objednávky ze strany dodavatele musí mít písemnou formu jinak je neplatné.
 2. Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
 3. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit kdykoli před jejím potvrzením dodavatelem.
 4. Jestliže se potvrzení objednávky a/nebo plnění dodavatele odchyluje od obsahu objednávky, je objednatel vázán vůči dodavateli, jen pokud takové odchýlení od objednávky dodavateli výslovně a písemně odsouhlasil. Přijetí plnění od dodavatele ani platba objednatele za takové plnění neznamenají odsouhlasení.

III. Cena, platební podmínky a započtení

 1. Cena je sjednána jako konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné provedení dodávky, jako např. přepravné, poštovné, balné, pojištění, daně a obdobné poplatky, dokumentace, montáž a zkoušky, apod.  
 2. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“).  Faktura musí mimo povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahovat číslo objednávky objednatele, jakož i čísla a příslušné věcné názvy (kódy) každé položky. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu, nebo fakturu neobsahující náležitosti stanovené zákonem o DPH je objednatel oprávněn vrátit v době splatnosti dodavateli, aniž by tím nastalo prodlení se zaplacením.
 3. Platby faktur plátcům DPH budou prováděny pouze na ČESKÉ ZVEŘEJNĚNÉ BANKOVNÍ ÚČTY v databázi MF ČR.
 4. Pokud budou okolnosti nasvědčovat tomu, že by PPSM mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým dodavatelem vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si PPSM právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění postupem podle § 109a téhož zákona.
 5. Dodavatel je povinen vystavit fakturu ve lhůtě stanovené zákonem o DPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude stanoven v souladu se zákonem o DPH.
 6. Splatnost faktury je stanovena na 21 dní od doručení faktury objednateli. Cena bude zaplacena na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře.
 7. Dodavatel je oprávněn započíst pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel je oprávněn započíst jakékoli splatné pohledávky. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 8. Zaplacení ceny objednatelem je podmíněno tím, že dodavatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za dodávky, jež byly dodány i na základě jiného smluvního vztahu. Po dobu takového prodlení dodavatele není objednatel v prodlení se zaplacením ceny a sjednaná doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení dodavatele.

IV. Předání a převzetí dodávky

 1. Termín a místo plnění jsou uvedeny v objednávce. Místem plnění je místo uvedené v objednávce.
 2. Pokud je vyžadován konkrétní způsob přepravy, je uvedený v objednávce.
 3. Dodávka je převzata písemným potvrzením objednatele o převzetí kompletního předmětu dodávky.
 4. Jestliže hrozí prodlení dodavatele, je dodavatel povinen o tom objednatele ihned uvědomit a vyžádat si jeho pokyny.
 5. Při prodlení dodavatele s plněním dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětného plnění (s DPH) za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

V. Zpracování osobních údajů

Pokud bude v souvislosti s plněním objednávky docházet ke zpracování osobních údajů a dodavatele bude možné považovat za zpracovatele osobních údajů, dohodly se smluvní strany na následujícím:

 1. Dodavatel bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výlučně dle pokynů objednatele a dle platných a účinných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to za účelem splnění svých úkolů v rámci spolupráce dle objednávky. Osobní údaje bude objednatel předávat dodavateli v nezbytně nutném rozsahu pro splnění výše uvedeného účelu. Bude se jednat zejména o osobní údaje ve vztahu k osobám, u kterých bude docházet k realizaci předmětu plnění dle objednávky.
 2. Dodavatel se zavazuje zajistit a na žádost objednatele také prokázat, že zajistil veškerá odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů. Dodavatel je zejména povinen zajistit, aby k údajům měli přístup jen oprávněné osoby, a to v nezbytném rozsahu, aby bylo dohledatelné, kdo s údaji nakládá, aby údaje byly chráněny proti nepovolené změně, zničení či ztrátě, aby údaje nebyly předávány do zahraničí, a aby všechny osoby, které užije ke zpracování osobních údajů, dodržovaly povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se při zpracování dozví.
 3. Dodavatel je dále povinen objednatele neprodleně informovat o: jakékoliv kontrolní činnosti či opatřeních Úřadu pro ochranu osobních údajů; uplatnění jakýchkoliv práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů; a porušením pravidel týkajících se zabezpečení ochrany osobních údajů či jakýchkoliv jiných incidentech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Zároveň je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnosti při řešení nastalé situace. Dodavatel je povinen kdykoliv na požádání objednatele prokázat dodržování povinností dle objednávky.
 4. Dodavatel není oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dle této Smlouvy žádného dalšího zpracovatele bez předchozího svolení objednatele. 
 5. Dodavatel je povinen uhradit objednateli veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení objednávky a/nebo závazných právních předpisů ze strany dodavatele, zejména je povinen uhradit újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu. Vzniklou újmu je dodavatel povinen uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech výslovně uvedených v právních předpisech. Objednatel může též odstoupit od smlouvy v případě prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky delším jak 20 kalendářních dní. V případě prodlení objednatel vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí lhůty stanovené k nápravě.
 2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Zpracování osobních údajů

Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 27436551, se sídlem Praha 4 - Michle, U Plynárny 500, PSČ 14508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17753 (dále jen „my“ nebo „PPSM“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za něj.  
Rádi bychom Vám v této Informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) poskytli přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.
Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro zákazníky či dodavatele PPSM, ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální zákazníky či potenciální dodavatele (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na zákazníky či dodavatele bývalé, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek zpracovávat. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce zákazníků či dodavatelů.

 • Kdo jsme a kde jak nás můžete kontaktovat?

Jsme členem koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2337 (dále jen „PPAS“) a poskytujeme komplexní služby v oblasti údržby a správy majetku a působíme i v oblasti dopravních a cateringových služeb. Více informací o našich činnostech naleznete na webových stránkách www.ppsm.cz. Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

 • e-mailem: info@ppsm.cz  
 • osobně v sídle naší společnosti
 • poštou na adresu Praha 4 - Michle, U Plynárny 500, PSČ 14508

Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, můžete od 25. 5. 2018 kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů PPAS (www.ppas.cz/poverenec).

 • ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

 • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
 • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesné a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále v této Informaci, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, výše plateb a případně další takové údaje;
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností, a to včetně informací z veřejných rejstříků;
 • další osobní údaje poskytnuté zákazníkem či dodavatelem ve smluvních či v jiných dokumentech, při jednáních a při využívaní služeb PPSM, a to včetně pozdějších aktualizací;
 • Jak získáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme zejména:

 • od Vás na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o poskytnutí služby či uzavření smlouvy; nebo při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem;
 • od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;
 • z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte; z veřejných rejstříků, zejména z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku.
 • z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.
 • Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole.
Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy či objednávky, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí,
 • pro účely našich oprávněných zájmů.

Ad a)   Pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí
Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamací a komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.
Pro tyto účely jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme (viz výše kapitola III. této Informace). Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy a dále po dobu, dokud nejsou vypořádány závazky z těchto smluv.
Ad b)   Pro účely našich oprávněných zájmů
Pro účely našich oprávněných zájmů je možné zpracovávat osobní údaje zejména tam, kde je potřeba chránit majetek, život a zdraví nebo právo vymáhat naše oprávněné nároky.
Jedná se o následující oprávněné zájmy PPSM:

 • Vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků. Za účelem vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme (viz výše kapitola III. této Informace). Tyto Vaše osobní údaje předáváme za účelem vymáhání našich pohledávek třetím osobám, jak je blíže popsáno v kapitole VI. této Informace. Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu běhu promlčecích lhůt. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení je dále zpracováváme po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
 • Nabízení produktů a služeb. Pokud jste náš stávající zákazník či dodavatel, můžeme Vás v omezeném rozsahu oslovovat i bez Vašeho souhlasu v souvislosti s nabídkou našich produktů a služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste již od nás čerpal, nebo čerpáte. Toto se může týkat rovněž případů, kdy využijeme Vaše veřejně dostupné údaje za účelem nabídnutí našich služeb.

Takové oslovování může být uskutečněno různými kanály, zejména telefonicky, poštou či elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a textových zpráv). V této situaci zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu, obvykle jen Vaše identifikační údaje a údaje o elektronickém kontaktu. Doba zpracování odpovídá době trvání smluvního vztahu mezi Vámi a PPSM, nevznesete-li proti tomuto zpracování námitku; pak je takovéto zpracování okamžitě ukončeno. V případě využití zveřejněných údajů je jejich zpracování ukončeno okamžitě po odmítnutí nabídky.
Výše uvedené platí obdobně pro poptávku Vašich produktů a služeb jakožto našeho stávajícího dodavatele.

 • Řízení společnosti, výzkumy, vnitřní vyhodnocování a reporting. Pro efektivnější dosažení našich obchodních cílů a přizpůsobení produktů využíváme v omezeném rozsahu Vaše osobní údaje též pro potřeby statistických výzkumů, vnitřní administrativní potřeby, provádění analýz a pro interní reporting v rámci společnosti. Ačkoliv za vstup pro tyto činnosti mohou sloužit též Vaše osobní údaje, výsledky těchto činnosti mají obvykle anonymizovanou podobu. K dalšímu zpracování Vašich údajů v této souvislosti tudíž nedochází.
 • Sdílení v rámci koncernu. V omezeném rozsahu může docházet též ke sdílení (a předávání) Vašich osobních údajů jiným společnostem koncernu PPAS, a to pro vnitřní administrativní účely. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, která sdílení či předávání osobních údajů zakazují. Ujišťujeme Vás, že všechny společnosti koncernu dodržují srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje naše společnost.

Upozorňujeme, že pro koncernu PPAS dále zpracováváme (jako zpracovatel) záznamy z kamerového systému z kamer umístěných v areálu PPAS či na plnících a elektrodobíjecích stanicích v majetku PPAS. Provozovatelem kamerového systému je PPAS a o zpracování osobních údajů v tomto případě Vás PPAS informuje jiným odpovídajícím způsobem.

 • Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Jak již bylo v úvodu zmíněno, Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a stanovujeme prostředky zpracování. Pro plnění našich právních povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o následující případy:

 • poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,
 • poskytování osobních údajů jiným osobám v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit i třetí osoby – zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý, kdo na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem, tedy PPSM, zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany PPSM nebo koncernu PPAS. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden na konci Informace v příloze 2.
Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme.

 • Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí zákazníků či dodavatelů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech PPSM, případně v informačních systémech našich zpracovatelů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci PPSM a zpracovatele, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.
Se všemi případnými zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v PPSM.

 • Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 • Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji.
 • Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů (blíže část V. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?). V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás významně dotýkalo.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu.

 

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25. 5. 2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách www.ppsm.cz/info a současně je dostupné na vyžádání v sídle Společnosti. Kontaktní údaje naleznete v kapitole I. tohoto dokumentu.

Příloha č. 1
Seznam členů koncernu Pražská plynárenská a.s.
K datu 25. 5. 2018 je koncern Pražská plynárenská a.s., tvořen následujícími společnostmi:
Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492;
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 47116471; Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505; Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27436551; Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 63072599; Informační služby - energetika, a.s., IČO: 26420830.

Příloha č. 2
Seznam zpracovatelů
K datu 25. 5. 2018 využíváme při zpracování Vašich osobních údajů zejména níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele Vašich osobních údajů:


Oblast spolupráce

Třetí strana

IČO

rámcové dodávky kancelářských potřeb

ACTIVA spol. s r.o.

48111198

rámcové dodávky tiskopisů, formulářů

MHA, s.r.o.

25156896

rámcové dodávky ochranných prostředků

PÍCHA Safety, s.r.o.

27208117

právní služby - soudní řešení vymáhání pohledávek

HKR advokátní kancelář, s.r.o.

4372824

správa SW Carrental - autopůjčovna

Euro Softworks s.r.o.

25965905

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v uzavřeném areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.